Jó gyakorlatok, új módszerek, produktumok

Videók

Angol oktatás


Erasmus szakkör

Ppt kiselőadások

Egészséges életmód


Egészséges ételreceptek

https://drive.google.com/file/d/1t0wZ_2N-0H5fIy9igaifm3bt9KBsQN_h/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1L0z3sGsNzgZDlhS71FzgSRTZUNIwKMTr/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1cOKWdzmNsLY-IuZ3RDBOD9tEM8y5-uNd/view?usp=sharing


A hulladék

https://drive.google.com/file/d/1VIs10VnhyCj5Bhy5Amfex1_SggBwmhWc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_Dpf7kAny1hEZSvlUicWh6jMYdmgluld/view?usp=sharing

Geometria

https://drive.google.com/file/d/1Bj4ZAVsGVUyuCpURCmta3DTOckpxQvcq/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1TPR13_esorb_ObUIosNq66XqYDwtqDAJ/view?usp=sharing

Jó gyakorlatok

On-line oktatás

Az on-line oktatás során használt legfontosabb szabályok:
1. Ezt a szervert tanulási céllal hoztuk létre.
2. Az egyes tantárgyak csatornáiban csak az adott tantárgyról beszélgessetek!
3. Az osztály csatornában az osztályt érintő ügyekben folyjon beszélgetés! Ha egy kérdésedre tőlem vársz választ kérlek, hogy használd a @ jelet!
4. A közös ügyekről a faliújságon tájékoztatlak.
5. Az általános csatornán folyhat a "szüneti beszélgetés" bármilyen egyéb témában.
6. Minden csatornára vonatkozik, hogy az internet-etikai szabályokhoz kell, hogy tartsd magad, ügyelj rá, hogy másokat ne bánts meg!
7. Ne feledd ezen a szerveren tanárok is vannak, velük mindig tisztelettudóan kommunikálj!

Feladatok, rövid játékok

1. Összefoglaló óra
Pl. geometriai alakzatokról kb. 10 mondatos összefoglalókat készíteni, mindegyikről külön, kiragasztani a falra. Lehet a terem különböző pontjaira is, így talán nyugodtabban tudnak dolgozni. Mindenki kap egy 20 kérdéses feladatlapot. Párban vagy csoportban dolgoznak. Csöndben,beszélgetés nélkül megkeresik a válaszokat 10 perc alatt,azután a helyükön két perc alatt megbeszélhetik. Frontális ellenőrzés.

2. Óra eleji ismétlés

a, Párosítós játék (ismétlés)

Alakzat az egyik oldalon, pár mondatos tulajdonságok a másik oldalon. A meghatározásokból kell kitalálni,hogy melyik alakzatról van szó.

b, Fogalom meghatározása (ismétlés)

Ugyanezt el lehet játszani szóban. Valaki elmond egy definíciót és ki kell találni,hogy miről van szó. Aki kitalálta, mondhatja a következő fogalmat.

1. Amőbához hasonló játék


Két csoportban játsszuk. Egy táblázatban igék vannak. A csoportok felváltva próbálják kitalálni az igék vonzatait, ha talált, akkor áthúzzuk az igét a saját színünkkel. Amelyik csapatnak sikerül előbb kitalálni az 5 ige vonzatát, az nyert. Földrajz órán az igék helyett tájakat rejtettem el a táblázatban. A feladat az volt, kitaláljuk, hol helyezkedik el, illetve mikor keletkezett.

2. A pszichológusnál c. játék

Kaptunk egy táblázatot. Első oszlopban képek voltak, a 2.-3. oszlop üres volt. Becsuktuk a szemünket, az oktatónk mesélni kezdett, és instrukciókat adott. A táblázat első oszlopában található képekről kellett elképzelni dolgokat magunkkal kapcsolatban. A relaxáció után el kellett mondani padtársamnak, hogy mit gondoltam a képekkel kapcsolatban, majd ő is elmondta nekem. A válaszokat beírtuk a 2. oszlopba. Ezt követően egy másik csoporttársammal próbáltam megfejteni a padtársam gondolatainak jelentését. Ez került a táblázat 3. oszlopába. Végezetül elmondtam padtársamnak, hogy mit jelentett az álma. Érdekes feladat és sokat kell beszélni. Idegen nyelv oktatására is remek.

1. Running dictation

Kiválasztunk egy rövid szöveget vagy párbeszédet és másolatokat készítünk róla. A másolatokat felragasztjuk a tanterem falaira, vagy akár az egész iskolában szétszórva. A gyerekeket párokba osztjuk (vagy kis csoportba). A pár egyik tagja elsétál vagy elfut a falra ragasztott szövegig, elolvassa azt a részt, megpróbálja megjegyezni, visszasétál vagy fut a partneréhez, akinek a megjegyzett szöveget elmondja és aki ezt leírja. Halkan kell diktálni a szöveget, hogy a többi pár ne hallhassa. Ezek után szerepet cserélnek, egészen addig folytatják, amíg a falon levő szöveget pontosan le nem írták a lapra.

2. Webquest

Ez egy kutatáson alapuló feladatlap, aminek a kitöltéséhez a gyerekek az interneten keresztül szerzik be az információkat és döntenek arról, hogy milyen módon oldják meg a feladatot. Lehet egyéni vagy kiscsoportos formában.

Mese/story szövés együtt
Korosztály : 5-12 éves tanuló
Cél: fantázia kibontakoztatása, szóbeli kifejezőkészség fejlesztése angol nyelven, a társak figyelmes meghallgatása, új szókincs alkalmazása
A csoport minden tagja felír egy szót (bármilyen szófaj lehet) egy papírra és a bal kezében összehajtogatva tartja, ezután átadja a bal szomszédjának. Mindenki megnézheti a saját kezében levő szót. Órajárásával egyező irányban 3-4 percig minden tanuló mesél ill. folytatja az előtte lévő utolsó mondatát és tovább szövi a mesét úgy ,hogy a kis papíron lévő szót beleveszi valamelyik mondatába. Az utolsó tanuló lehetőleg csattanósan, humorosan zárja a mesét. Másik változat: egy zacskóból húz ki mindenki egy összehajtott papírra ír a tanár által előző órán tanított új szót

Mese/történetszövés önállóan
Korosztály: 5-12 éves tanuló
Cél: fantázia kibontakoztatása, szóbeli/írásbeli kifejezőkészség fejlesztése angol nyelven, a társak figyelmes végighallgatása
A tanár a mese alapvető elemeit -(lehetőleg annyit, ahány tagja van a csoportnak) felírja a táblára( szereplők, helyszín, probléma/konfliktus, jószándékú szereplő, rosszindulatú szereplő, csodás elemek, fontos tárgyak) . Ezután minden tanuló mond egy szót egy megadott elemhez, pl. főszereplő: Ludas Matyi. Végül a kulcsszavak segítségével vagy
mindenki ír egy mesét vagy néhány tanuló elmond a többieknek egy mesét/történetet.
Másik változat: Szándékosan kihagynak egy elemet a történetből és a többieknek ki kell találni, hogy mi hiányzik.

Találós kérdés 'faragása'
Korosztály: bármelyik
Cél: kreatív módon találós kérdés írása párban, szókincs használat
A tanár kis papírra felír egy-egy szót, ami tulajdonképen a találós kérdések megoldása.( money, water, key, time shoes, anger) Vigyázat! Ne legyen túlságosan egyértelmű a találós kérdés! Minden pár húz egy szót és alkot hozzá egy találós kérdést-( ha lehet még rímeljen is!)
Utána felteszik a találós kérdést az egész csoportnak, aki először találja ki , az következhet vagy lehet a végén a nyertes.

Spagetti torony
Eszközök: marshmallow cukrok, spagetti tészta
Cél: Minél magasabb torony építése az eszközökből. A spagetti tészta eltörhető.
Csak a megadott anyag használható. A győztes a legmagasabb tornyot építő torony csapata.
Korosztály: 7-99 év
Nagyon jó csapatépítő, stratégiai ügyességi játék.

Ludo - Kiejtés gyakorlás: a megfelelő magánhangzó használata a szóban
Eszközök: Játéktábla
1-4 bábok
dobókocka: minden számhoz egy adott magánhangzó van hozzárendelve.
Játék leírás : A játékosok a külső háromszögből (A-D) indulnak bábuikkal. Cél a belső háromszögbe jutni. Az győz, aki
előbb jut be a saját háromszögébe.
Feladat: A játékosok egymás után dobnak a kockával. Csak akkor léphetsz, ha a kockával dobott számhoz rendelt magánhangzót tartalmazó soron következő szót megtalálod a táblán.
Pl.: Tehát A játékos dob egy 2-t, az ehhez rendelt hang a /O:/
Akkor haladhat tovább, ha az első sorban következő szóban-társa egyetértésével felleli a hangot, jelen esetben ez a "sore" szó lesz. Amennyiben helytelen suót jelőlt meg, vissza kell mennie a "start" helyre. Ha nincs több olyan szó a táblán, amely a keresett hangot tartalmazza, úgy egyenesen bejut a báb a "finish"-be.
Ha két játékos egyszerre ér ugyanabba a mezőbe, az utóbbi versenyző kimarad a dobásból.

Intonation Directions
Az ábrákon a fő világtájak láthatók, minden egyes égtáj mellett egy mondeat van . A kompasz közepén egy kérdő mondat áll.
"A" játékos egy égtájat megadva felhívja "B" játékost figyelmét arra, hogy a kapott égtáj melletti mondatnak megfelelően hangsúlyozza az iránytű közepén lévő kérdést. Tehát adekvát kérdésre hangozzon el az adott adekvát mondat.

Complex Sound maze
A feladatlapon látott szavak között hangzásbeli hasonlóság- ( ei) hang van. A "same" szóval indulva, láncszerűen haladva, annak hangzásban hasonló szópárját kell megtalálni. Ez a szó a "main" lesz. A láncot addig kell folytatni, amíg lehet. Csak vízszintesen, vagy függőlegesen lehet haladni. Keresztben tilos. Ha nem tudjuk folytatni a láncot, a következő szóra kell átlépnünk.         


A dráma eszköze a pedagógiai módszertanban három alappillérre épül, melyeket az óra menetében folyamatosan s egymásra építve kell alkalmazni. A kurzuson az alsó tagozaton tanuló gyerekek számára kidolgozott dinamikus óravezetés technikáját ismertük meg.

Három perces szabály, mely a korosztályhoz illeszkedő verbális közlések időtartamát rögzíti. Frontális helyzetben egy témáról 3 percig lehet úgy beszélni, hogy a gyermek figyelme ne kalandozzon el.

Feladatpiramis: az auditív figyelmet kívánó feladathelyzetet mozgásos tevékenység kövesse, majd a gondolkodtató feladatok, melyek lehetőség szerint játékos, tevékenységre, tapasztalásra, sajátélményre építő elemeket tartalmazzanak új ismeret elsajátításakor és a gyakorláskor egyaránt. Feladatlapos, statikus, önálló feladatvégzés csak a tesztírásra való rátanulás szintjén jelenjen meg.

Multimédiás dráma: Egy-egy meserészlet megnézése és eljátszása, a zenehallgatás, rövid videok készítésében jelenik meg. A gyermekek kezébe nem ad digitális eszközt a tananyag elsajátításához.

IKT képzés legjobbnak vélt alkalmazásai:

  • notion.so - óratervek készítésére alkalmas program
  • nearpod.com - egy interaktív online prezentáció-készítő, amiben tartalom és interaktív slide-okat tudunk egymás mellé pakolni
  • eportfoliohub.ie - elektronikus portfolió készítés

Érzékenyítő játék

A falakra ragasztva különböző hátrányosságokkal küzdő gyerekekről találunk információkat. A feladat: elolvasni ezeket, és kiválasztani azt az élethelyzetet, ami még a leginkább elviselhető lenne számodra! Válassz egy másikat is, amit teljesen elutasítasz. Lehet csoportmunkában is. Ezt követően beszélgetés a választottakról.

Krúdy Általános Iskola, 1037 Budapest, Gyógyszergyár utca 22-24., 06/1-250-2724
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el